სახლების მშენებლობა – რჩევები და რეკომენდაციები

სახლის გეგმის შედგენა – რომ არ დავუშვათ შეცდომები

სახლის გეგმის სწორად შედგენა ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა არ დავუშვათ შეცდომები მშენებლობის პროცესში. საჭიროა გავითვალისწინოთ ოჯახის ზომა, საჭიროებები და ცხოვრების წესი. უნდა შევქმნათ ფუნქციონალური გეგმა, სადაც განსაზღვრული იქნება ყველა ოთახის ფუნქცია და ზომები. მნიშვნელოვანია ასევე გავითვალისწინოთ ბიუჯეტი, მიწის ზომა და ფორმა. კარგია თუ სახლის გეგმას შევადგენთ არქიტექტორთან ერთად, რომელიც გვეხმარება ყველა დეტალის გათვალისწინებაში.

 

სახლების მშენებლობა

როგორ დავზოგოთ ფული სახლის მშენებლობისას

სახლების მშენებლობა შეგვიძლია მნიშვნელოვნად დავზოგოთ ფული, თუ გავითვალისწინებთ შემდეგ რეკომენდაციებს:

 1. შევადაროთ ფასები სხვადასხვა მშენებელ კომპანიებს შორის და ავირჩიოთ ყველაზე ხელსაყრელი.
 2. ვიმუშაოთ ენერგოეფექტურობაზე – თბოიზოლაცია, განათება, ვენტილაცია.
 3. ვისარგებლოთ ბუნებრივი მასალებით, როგორიცაა ხე, ქვა, თიხა.
 4. შევისყიდოთ სამშენებლო მასალები დიდი რაოდენობით, რაც შეამცირებს ფასს.
 5. გამოვიყენოთ მეორადი ან დაჩქარებული წარმოების მასალები.
 6. თვითონ შევისწავლოთ ზოგიერთი სამუშაოს შესრულება.
 7. მოვიძიოთ შეღავათები და სუბსიდიები ადგილობრივი მთავრობისგან.
 8. შევქმნათ დეტალური ბიუჯეტი და მკაცრად ვაკონტროლოთ ხარჯები.

 

სახლის მშენებლობისთვის ადგილის სწორად შერჩევა

სახლების მშენებლობა ადგილის სწორად შერჩევა

სახლის ასაშენებლად ადგილის სწორად შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით:

 • მიწის ხარისხი და სტაბილურობა – უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ნიადაგი საკმარისად მყარია სახლისთვის.
 • გარემო პირობები – კლიმატი, ქარი, მზე, წყალდიდობა და სხვ.
 • ინფრასტრუქტურა – წყალი, ელექტრომომარაგება, გზების სიახლოვე და სხვ.
 • მიმდებარე ტერიტორია – სასურველია საცხოვრებელ უბანში იყოს, არა მრეწველობის გვერდით.
 • მანძილი სამუშაო ადგილებამდე, სკოლებამდე, საავადმყოფოებამდე და სხვა აუცილებელ ინფრასტრუქტურამდე.
 • მიწის ფასი – შედარებით იაფი, მაგრამ ხარისხიანი.
 • მოსაზღვრე მიწები და მეზობლები – არ უნდა იყოს პრობლემური.
 • ხედები და ბუნებრივი ლანდშაფტი – სასურველი გარემო.

ყველა ეს ფაქტორი უნდა შევაფასოთ სანამ საბოლოოდ ავირჩევთ მიწის ნაკვეთს.

 

სახლის მშენებლობისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

მშენებლობისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

სახლის მშენებლობამდე საჭიროა საპროექტო დოკუმენტაციის სრულყოფილად მომზადება, რაც მოიცავს:

 • არქიტექტურულ პროექტს – შენობის გეგმები ყველა სართულის, ფასადების, ჭრილების ჩვენებით.
 • კონსტრუქციულ პროექტს – შენობის საძირკვლის, სართულების, სახურავის, კიბეების და სხვა კონსტრუქციული ელემენტების დეტალური პროექტები.
 • ინჟინრულ ქსელებს – წყალსადენის, კანალიზაციის, გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირების, დანადგარების პროექტები.
 • გარე კომუნიკაციების პროექტები – გზების, ღობეების, განათების, მისასვლელების და ა.შ.
 • ლანდშაფტის დიზაინი – ეზოს, ბაღის, შესასვლელების პროექტები.
 • 3D ვიზუალიზაცია და ვიდეო პრეზენტაცია.

სახლების მშენებლობა და მისი ხარისხიანი პროექტი საფუძველია წარმატებული მშენებლობისთვის.

 

სამშენებლო მასალების შერჩევა

სახლების მშენებლობა და სამშენებლო მასალების შერჩევა

სამშენებლო მასალების სწორად შერჩევა მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზის გამო:

 • ხარისხი – მასალები უნდა იყოს სტანდარტების შესაბამისი, გამძლე და უსაფრთხო.
 • ფასი – შედარებით იაფი, მაგრამ ხარისხიანი მასალების შერჩევა.
 • ენერგოეფექტურობა – თბო და ხმის იზოლაცია, განათების ხარისხი და სხვ.
 • ეკოლოგიურობა – ბუნებრივი, ადვილად გადამუშავებადი მასალები.
 • ვიზუალური თავსებადობა – ფასადის, ინტერიერისთვის შერჩეულ სტილთან.
 • ტექნიკური მახასიათებლები – სიმყარე, ცეცხლდამცავობა, ჰიდროიზოლაცია.
 • მდგრადობა – მავნე გარემო ფაქტორების, დროის გავლენის მიმართ.

 

სამშენებლო კომპანიის შერჩევა

სამშენებლო კომპანიის შერჩევა

სამშენებლო კომპანიის სწორად შერჩევა მნიშვნელოვანია რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით:

 • გამოცდილება – რამდენ წელიწადში მუშაობს კომპანია ბაზარზე, რა პროექტები აქვს შესრულებული.
 • რეპუტაცია – დადებითი რეკომენდაციები და კმაყოფილი კლიენტები.
 • გუნდი – კვალიფიციური ინჟინრები, არქიტექტორები, სამშენებლო სპეციალისტები.
 • ტექნიკური აღჭურვილობა – თანამედროვე მანქანა-დანადგარები და მასალები.
 • ხარისხის კონტროლი – სტანდარტები, სერტიფიკატები, ლაბორატორიული ტესტები.
 • უსაფრთხოება – შრომის დაცვის წესების დაცვა.
 • ფინანსური მდგრადობა – პროექტის დასრულების გარანტია.
 • ხელშეკრულების პირობები – გამჭვირვალობა, პასუხისმგებლობა.
 • ფასი – ხარისხობრივი შესრულება რეალისტურ ფასად.

ყველა ამ კრიტერიუმის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია საუკეთესო შედეგისთვის.

ხარისხიანი სამუშაოს უზრუნველყოფა

სამშენებლო სამუშაოების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად საჭიროა:

 • საპროექტო დოკუმენტაციის სისწორის გადამოწმება და დადასტურება.
 • ყველა სამუშაოს შესრულება ტექნიკური რეგლამენტების მიხედვით.
 • ხარისხიანი, სტანდარტების შესაბამისი მასალების გამოყენება.
 • მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი სპეციალისტების ჩართვა სამუშაოებში.
 • სამუშაო პროცესის რეგულარული შემოწმება ხარისხის კონტროლის სპეციალისტის მიერ.
 • ყველა დეფექტის აღმოჩენისთანავე აღმოფხვრა.
 • უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა მშენებლობის პროცესში.
 • მშენებლობის ეტაპების დასრულებისას ხარისხის შემოწმება და მიღება-ჩაბარების აქტების შედგენა.
 • მშენებარე ობიექტის პერიოდული ინსპექტირება ადგილობრივი ზედამხედველობის ორგანოს მიერ.

ყველა ეს ღონისძიება უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სამშენებლო სამუშაოებს.

უსაფრთხოების წესების დაცვა

სამშენებლო მოედანზე უსაფრთხოების წესების მკაცრი დაცვა აუცილებელია, რათა თავიდან ავიცილოთ უბედური შემთხვევები. მნიშვნელოვანია:

 • შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟის ჩატარება ყველა მუშაკისთვის.
 • დაცვის საშუალებების (ჩაფხუტები, ხელთათმანები, ფეხსაცმელები და სხვ.) გამოყენების კონტროლი.
 • მაღალი სამუშაო ადგილებისთვის უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება.
 • ელექტროდანადგარების მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა.
 • სამშენებლო ტექნიკის, იარაღების გამართულობის შემოწმება.
 • სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა – ცეცხლმაქრების, სამაშველო გზების არსებობა.
 • სამშენებლო მასალების დასაწყობების წესების დაცვა.
 • მოედნის განათება, ვენტილაცია, დრენაჟი.
 • ზედამხედველობა უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე.

უსაფრთხო სამუშაო გარემო – მშენებლობის წინაპირობა.

ბიუჯეტის დაგეგმვა და კონტროლი

სახლების მშენებლობა და მისი ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვა და ხარჯვის მკაცრი კონტროლი გადამწყვეტია პროექტის წარმატებისთვის. მნიშვნელოვანია:

 • ყველა სამუშაოს, მასალის, მომსახურების დეტალური დათვლა და ბიუჯეტში ასახვა.
 • სარეზერვო თანხის გათვალისწინება მოულოდნელი ხარჯებისთვის.
 • ყველა ხარჯის აღრიცხვა და ქვითრების შენახვა.
 • ფინანსური ანგარიშგება და ანალიზი რეგულარულად, ხარჯვის გამოკვეთით.
 • ხარჯების შემცირების გზების ძიება – მასალები, ენერგორესურსები, მომსახურება.
 • ალტერნატიული, უფრო იაფი მასალების ძიება.
 • სამუშაოს ნაწილის თვითონ შესრულება ხარჯების დასაზოგად.
 • ხარჯების შესახებ ანგარიშის წარდგენა შემსრულებლებისთვის.
 • ბიუჯეტის ზღვრული ოდენობის დაცვა პროექტის ბოლომდე.

ფინანსური დისციპლინა წარმატების საწინდარია.

ინტერიერის დიზაინის გათვალისწინება

სახლის ინტერიერის დიზაინის დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება:

 • ფუნქციონალურობა – ოთახების დანიშნულების შესაბამისი ინტერიერი.
 • ერგონომიკა – მოხერხებული, კომფორტული გადაადგილებისთვის.
 • ოჯახის წევრთა რაოდენობა და ასაკი – მათი საჭიროებების გათვალისწინება.
 • ესთეტიკა – სილამაზე, ჰარმონია, სტილის ერთიანობა.
 • ბუნებრივი განათება – ფანჯრების რაოდენობა და მდებარეობა.
 • ხელოვნური განათება – რაციონალური განლაგება.
 • ვენტილაცია-კონდიცირება – ოთახების სწორი ტემპერატურა.
 • ხმაურის იზოლაცია საძინებელსა და სამზარეულოს შორის.
 • უსაფრთხოება – კიბეები, ელექტროგაყვანილობა, სახანძრო უსაფრთხოება.
 • ეკოლოგიურობა – ბუნებრივი, გადამუშავებადი მასალები.

გონივრული დიზაინი უზრუნველყოფს როგორც ფუნქციონალობას, ისე ესთეტიკას.

გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა

სახლის მშენებლობისას მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა:

 • ბუნებრივი ლანდშაფტის შენარჩუნება მაქსიმალურად.
 • ხეების მოჭრის შეზღუდვა, ხეების რეკულტივაცია.
 • მიწის სამუშაოების დროს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და შენახვა.
 • სამშენებლო ნარჩენების მართვა, გადამუშავება, უტილიზაცია.
 • ხმაურის, მტვრის შემცირება სამუშაოს დროს.
 • ენერგოეფექტური, გადამუშავებადი მასალების გამოყენება.
 • გამწვანების უზრუნველყოფა ეზოში.
 • წყლის, ელექტროენერგიის ეფექტურად გამოყენება.
 • ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება და გადამუშავება.
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება.

მდგრადი, ეკოლოგიურად სუფთა მშენებლობა ყველასი მიზანია.

სამშენებლო ნებართვის მიღება

სახლის მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელია სათანადო ნებართვის მიღება:

 • მიწის ნაკვეთზე უფლების დადასტურება – საკუთრების მოწმობა.
 • არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან.
 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების ნებართვა.
 • გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა ეკოლოგიური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
 • სანებართვო პირობების შესრულება – გარემოსდაცვითი, უსაფრთხოების და სხვა მოთხოვნების.
 • მშენებლობის ნებართვა საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე.
 • მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა.
 • მშენებლობის დასრულების ოქმი და შენობის ექსპლოატაციაში მიღება.

ნებართვების გარეშე მშენებლობა დაუშვებელია.

კომუნიკაციების შემოყვანა მიერთება

სახლის მშენებლობისას მნიშვნელოვანია კომუნიკაციების (წყალმომარაგება, ელექტროენერგია, კანალიზაცია, გაზი, ინტერნეტი და სხვ.) სწორად მიერთება:

 • ქალაქის კომუნიკაციების ინფრასტრუქტურასთან მიერთებისთვის შესაბამისი სამსახურებისგან ტექნიკური პირობის მიღება.
 • მისაერთებელი ქსელების, მილების და ჭების სიმძლავრის დადგენა საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით.
 • შიდა ქსელების, მილგაყვანილობის მოწყობა შენობის შიგნით საპროექტოს შესაბამისად.
 • გარე ქსელებთან მიერთების წერტილის მოწყობა ტექნიკური პირობის მიხედვით.
 • სამუშაოების შესრულება კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ, ტექნიკური ზედამხედველობით.
 • შესრულებული სამუშაოს შემოწმება, ტესტირება, ხარვეზების აღმოფხვრა.
 • ქსელებთან მიერთების ოფიციალური წესით გაფორმება და მომსახურების მიღება.

კომუნიკაციების ხარისხიანი მიერთება უზრუნველყოფს სახლის სრულფასოვან ფუნქციონირებას.

ლანდშაფტის დაგეგმვა

სახლის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის ლანდშაფტის დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია:

 • ფუნქციონალური ზონების გამოყოფა – სადილაო, სამეურნეო, დეკორატიული.
 • ოჯახის წევრთა რაოდენობისა და ასაკის გათვალისწინება.
 • ნიადაგის ტიპის, მზის მოძრაობის, თვითმყოფადი მცენარეების გათვალისწინება.
 • გზების, ბილიკების გაყვანა მოხერხებული გადაადგილებისთვის.
 • გამწვანება – ხეების, ნაპრალოვნების, ბაღის დაგეგმვა.
 • განათების გათვალისწინება უსაფრთხოებისთვის.
 • სარწყავი სისტემის მოწყობა მცენარეებისთვის.
 • ესთეტიკური, ჰარმონიული დიზაინი გარემოსთან.
 • ბუნებრივი ლანდშაფტის შენარჩუნების მაქსიმალური შესაძლებლობა.

გონივრული დაგეგმვა უზრუნველყოფს კომფორტსა და ესთეტიკას ეზოში.

სახლის მოვლა-პატრონობა

სახლის გამართული ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანია რეგულარული მოვლა-პატრონობა:

 • სახურავის, წყალსაწრეტი მილების მოვლა წყალგაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.
 • ფასადების რეცხვა, შეღებვა საჭიროებისამებრ.
 • ეზოს მოვლა-პატრონობა – გასუფთავება, სარწყავი სისტემის შემოწმება.
 • საკანალიზაციო და წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების მიმდინარე შემოწმება.
 • ელექტროგაყვანილობის, დანადგარ-მექანიზმების (გათბობა, გაგრილება და სხვ.) ტექნიკური მომსახურება.
 • სარემონტო სამუშაოების ჩატარება საჭიროებისამებრ – შეღებვა, ხის სამუშაოები და სხვ.
 • მავნე მწერების, მღრღნელების წინააღმდეგ ბრძოლა პერიოდულად.
 • დაზიანებებისა და ხარვეზების დროული აღმოფხვრა.

რეგულარული მოვლა გაზრდის სახლის ვადას და ღირებულებას.

დამატებითი სივრცეების მოწყობა

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სახლის დამატებითი სივრცეების მოწყობა:

 • საძინებლების რაოდენობის გაზრდა – მანსარდის მოწყობა, გადანაცვლება.
 • სამუშაო კაბინეტის მოწყობა საჭირო ტექნიკით – კომპიუტერი, ბიბლიოთეკა.
 • სპორტული დარბაზის მოწყობა – ტრენაჟორი, სავარჯიშო ინვენტარი.
 • საბავშვო ოთახის მოწყობა – სათამაშოები, წიგნები, ტელევიზორი.
 • სამეურნეო შენობების აშენება – სასაწყობე, სადგომი, სახელოსნო.
 • გარე სამზარეულოს (ბარბექიუ) მოწყობა – ღუმელი, მაგიდა, სკამები.
 • გარე სანიტარული კვანძის მოწყობა სტუმრებისთვის.
 • ავტოსადგომის, გარაჟის მოწყობა დამატებითი ფართის აშენებით.

დამატებითი სივრცე ამაღლებს სახლის ფუნქციონალურობას.

დასასრულს

სახლის მშენებლობა დიდი პასუხისმგებლობაა. იგი მოითხოვს დეტალურ დაგეგმვას, ხარჯების გონივრულ დათვლას, საუკეთესო მასალების შერჩევას და კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართვას. მხოლოდ ამ პირობების დაცვით შესაძლებელია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, ხარისხიანი, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებლის აშენება. მისი მოვლა-პატრონობაც ასევე მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი სარგებლობისთვის. სწორი მიდგომა მშენებლობის ყველა ეტაპზე გადამწყვეტ როლს თამაშობს ოჯახისთვის სასურველი სახლის აშენებაში.

აირჩიეთ კონტაქტის ფორმა
ჩვენი სოცქსელები
მოძებნეთ სასურველი სერვისი

დაგვიკავშირდით

ან
დატოვეთ შეტყობინება
ჩვენ დაგიკავშირდებით